خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان

رمان تبار زرین پارت ۴

رمان تبار زرین جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تبار زرین وارد شوید خدای عزیز. دهانش روی گوشم نشست. «سرسی، کاه راهنا داکشانا. سرسی، کاه لنساهنا.» در گوشم غرید، صدای خشدارش و حرفش نوعی ادعای مالکیت بود. زمزمه کردم: «اوم… باشه.» لعنتی! دیگر چه کار می‌توانستم بکنم؟ غرش دیگری سر داد که مثل ابریشم روی پوستم منعکس شد، …

توضیحات بیشتر »

رمان تبار زرین پارت ۲

رمان تبار زرین جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تبار زرین وارد شوید وقتی کارشان تمام شد، دییندار نگاهی به من انداخت، لبخندی شاد و تأییدکننده زد و گفت: «شاه شما سخاوت زیادی به شما ارزانی کردن. این خیلی خوبه.» به او چشم دوختم. سخاوت. درسته. حالا هرچی. سرانجام از چادر بیرون و قدم به اردوگاه گذاشتیم. این …

توضیحات بیشتر »

رمان تبار زرین پارت ۱

رمان تبار زرین جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تبار زرین وارد شوید فرار داشتم می‌دویدم. با آن‌ صندل‌های کوچک زپرتیِ احمقانه داشتم می‌دویدم. از ترس جانم می‌دویدم. آن مرد سوار اسبش بود و من می‌توانستم صدای کوبش سم‌های آن هیولا را درست در پشت سرم بشنوم که با صدای نفس‌نفس‌زدن‌های وحشت‌زده‌ام درآمیخته بود و داشت نزدیک‌تر هم …

توضیحات بیشتر »

پارت اول تا اخر رمان معشوقه جاسوس

رمان معشوقه جاسوس فصل دوم رمان معشوقه فراری استاد قسمتی از رمان شروع_فصل_دوم #معشوقه‌ی_جاسوس #پارت۱ #عاشقانه‌ای‌از: #مطهره_حیدری #بیست_سال_بعد #آرامـــــ بازوم‌و کشید که با حرص دستش‌و پس زدم. – عه! ول کن تو هم خب! از کی تا حالا ترسو شدی؟ با حرص به شیشه‌ی ساعتش زد. – ساعت یک نصف شبه آرام! بیدار بشند بفهمند نیستیم بدبخت می‌شیما. ببخیال خندیدم …

توضیحات بیشتر »

رمان معشوقه جاسوس پارت ۴۰

رمان معشوقه جاسوس جهت مشاهده پارت اول تا اخر رمان معشوقه جاسوس وارد شوید #مطهره – رادمان چیز شک برانگیزی به آرام نگفت؟ دست‌هاش‌و از توی موهاش بیرون کشید. – نه، یعنی اینکه به نظر من نه، قرار بود برش گردونه هتل. مهرداد تموم مدت طول و عرض اتاق‌و طی می‌کرد و مشتش‌و به کف دستش می‌کوبید. مشخص بود هم …

توضیحات بیشتر »

رمان معشوقه جاسوس پارت ۳۹

رمان معشوقه جاسوس جهت مشاهده پارت اول تا اخر رمان معشوقه جاسوس وارد شوید نیم قدم به عقب رفتم و با صدای تحلیل رفته‌ای گفتم: این امکان نداره! بابای من مرده. نیم قدم بهش نزدیک شد. – بهت حق میدم که باور نکنی اما هر چیزی که بهت گفتند دروغ بوده. به پشت سرش اشاره کردم. -‌ برید… برید از …

توضیحات بیشتر »

رمان معشوقه جاسوس پارت ۳۸

رمان معشوقه جاسوس جهت مشاهده پارت اول تا اخر رمان معشوقه جاسوس وارد شوید #آرام با ناله‌ای که از کرفتگی گردنم از بین لب‌هام خارج شد چشم‌هام‌و باز کردم. دست به صندلی گرفتم و صاف نشستم. با چشم‌های ریز شده سرم‌و چرخوندم. هیچی از موقعیتم درک نمی‌کردم و گیج میزدم. توی یه جای نسبتا کوچیکی بودم و آهنگ بی‌کلام ملایمی …

توضیحات بیشتر »

رمان معشوقه جاسوس پارت ۳۷

رمان معشوقه جاسوس جهت مشاهده پارت اول تا اخر رمان معشوقه جاسوس وارد شوید #آرام با نوری که به صورتم می‌خورد و کمی پوستم‌و می‌سوزوند چشم‌هام‌و ریز شده باز کردم و دستم‌و جلوش گرفتم. کش و قوسی به کمرم دادم و پشت به نور چرخیدم. دستم‌و زیر بالشت بردم اما تا خواستم بازم چشم‌هام‌و ببندم با درک کردن موقعیت و …

توضیحات بیشتر »

رمان معشوقه جاسوس پارت ۳۶

رمان معشوقه جاسوس جهت مشاهده پارت اول تا اخر رمان معشوقه جاسوس وارد شوید همین که به هم رسیدیم بی‌مقدمه هم‌و بغل کردیم که صدای هق هق هردومون بلند شد. محکم به کمرش زدم و با گریه گفتم: عوضی دلم برات تنگ شده بود، مردشورت‌و نبر که اینجوری اون شب از خونه زدی بیرون. متقابلا به کمرم زد. – خفه …

توضیحات بیشتر »

رمان معشوقه جاسوس پارت ۳۵

رمان معشوقه جاسوس جهت مشاهده پارت اول تا اخر رمان معشوقه جاسوس وارد شوید – ارباب؟ نمی‌دونم چقدر نگاهمون طولانی شد که با صدای سوگل ولم کرد و دستی به گردنش کشید. – بذارشون روی میز. یه لحظه هم نگاهم‌و از روش برنداشتم. صدای برخورد سینی با میز بلند شد و پس بندش صدای پر حرص سوگل. – ببخشید ارباب، …

توضیحات بیشتر »