خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

رمان

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۰

رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید صدای خندش توی گوشم پیچید.. با حرص نگاهش کردم که گفت _که می ترسی! غمباد گرفته سر تکون دادم و گفتم _میشه یه …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۳

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _هوی آرتان وحشی برو کنار ببینم با خنده خواست به سمتم بیاد که صدای خاله هما اومد: _آرتان آرتان با شنیدن صدای وحشت زده خاله هما بهش خیره شد و گفت: _چیشده !؟ خاله هما نفس عمیقی کشید و گفت: _سیاوش با شنیدن …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۲

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید بلاخره صبح راضی شد از من جدا بشه با حرص بهش خیره شدم و غریدم: _وحشی! با شنیدن این حرف من لبخند حرص دراری زد و گفت: _خودت باعث شدی من وحشی بشم . بعدش هم خیلی آروم چشمهاش رو بست و گفت: …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۱

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید عصبی به آرتان خیره شدم و فریاد زدم: _تلفن من رو میخوای چیکار هان چیشده باز قاطی کردی زده به سرت !؟ با شنیدن این حرف من انگار دیوونه شد به سمتم حمله ور شد یقه ی لباسم داخل دستش گرفت به چشمهام …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۹

رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید شتاب زده به سمتش برگشتم و گفتم _هیچی استاد…من… برعکس تصورم آرمان به سمتم اومد و با اخم های در هم رفته ش …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۰

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید با شنیدن این حرف من ابرویی بالا انداخت و گفت: _عاشق شدی !؟ با شنیدن این حرفش جا خوردم یعنی حال و روز من انقدر ضایع بود که حتی خاله هما هم فهمیده بود _آره _سعی کن بدستش بیاری نه اینکه جا بزنی …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۹

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید آرتان به سمتم اومد و با اخم بهم خیره شد و گفت: _اجازه نمیدم بری تو زن منی و بدون اجازه من قدم از قدم نمیتونی برداری! ابرویی بالا انداختم و گفتم: _اون وقت میشه بدونم چرا اجازه نمیدی برم پیش خانواده ام …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۸

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید آرتان از همه چیز خبر داشت و یه نقشه خیلی خوب داشت طراحی میکرد برای زمین زدن نیایش من تموم مدت خیالم راحت بود چون به آرتان اعتماد داشتم دوست داشتم مادر نیلوفر تاوان کارش رو پس بده صدای خاله هما بلند شد: …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۷

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید هنوز تو شک کاری که نیلوفر انجام داده بود بودم ، باورم نمیشد بخاطر یه انتقام مسخره داشت بدترین بلایی که میتونست رو سرم درمیاورد یه نفر رو اجیر کرده بود تا بهم ### کنه و با گرفتن دخترانگیم من رو از چشم …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۸

رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید سرمو پایین انداختم. دستشو زیر چونم زد و سرمو به سمت خودش برگردوند و گفت _جوابت منفیه؟ سکوت کردم.دیروز ازم خواسته بود روی …

توضیحات بیشتر »