خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان / رمان همسر دوم خان زاده

رمان همسر دوم خان زاده

رمان همسردوم خان زاده پارت20

Rate this post رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _چرا نباید برم بیرون اون وقت!؟ به چشمهام خیره شد و با صدای پر از تحکم و سردی گفت: _چون من میگم! پوزخندی بهش زدم و با خشم گفتم: _ببخشید …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت19

Rate this post رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید هما خانوم سرش رو تکون داد و گفت: _غذا برات میاره بخور ، بعدش همراه نگهبان ها میری خونتون برای خواهرت هم غذا میبری چشمهاش از خوشحالی برق زد و …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت18

رمان همسردوم خان زاده پارت185 (100%) 1 vote[s] رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _میخوام بعد از عقد هم همینجا بمونیم برای مدت طولانی تو که مشکلی بااین موضوع نداری!؟ _نه اما کارمون چی میشه پس!؟ سرش رو تکون …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت17

Rate this post رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید داخل سالن نشیمن همه نشسته بودیم که خانوم بزرگ تک سرفه ای کرد و گفت: _فردا مراسم عقد داریم همه آماده باشید با شنیدن این حرف خانوم بزرگ قلبم شروع …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت16

رمان همسردوم خان زاده پارت163 (60%) 2 vote[s] رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید خانوم بزرگ خیره به چشمهام شد و گفت: _تو باید همسر آرتان بشی پوزخند عصبی زدم و گفتم: _شماها حالتون خوبه هیچ معلوم هست چی …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده

دانلود رمان همسر دوم خانزاده

رمان همسردوم خان زاده5 (100%) 1 vote[s] رمان همسردوم خان زاده جلد سوم رمان همسر دوم من قسمتی از رمان: اشکی از گوشه چشمم چکید تموم بدنم درد میکرد و کبود شده بود بخاطر کتک هایی ک دیشب مامان بهم زده بود مادری ک در حقم مادری نکرد! _تینا! با …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت15

Rate this post رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید صدای عربده اش بلند شد: _حق نداری به هما بگی هرزه فهمیدی هرزه تویی که با نقشه خودت رو بهم انداختی و کاری کردی که از همسرم جدا بشم _بسه …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت14

رمان همسردوم خان زاده پارت145 (100%) 3 vote[s] جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید نیلوفر برای یه لحظه ماتش برد اما زود به خودش اومد و گفت: _چرا یهو اینجوری عوض شدی دلیلش رو بهم بگو آرتان حقمه که بدونم چیکار کردم تو …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت13

رمان همسردوم خان زاده پارت135 (100%) 1 vote[s] جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید خاله هما پوزخندی زد و گفت _بهتره به همسر دو هزاریت بگی احترامش رو نگه داره من حوصله اش رو ندارم ک بشینم باهاش حرف بزنم چه برسه به …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت12

رمان همسردوم خان زاده پارت123.5 (70%) 2 vote[s] جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید نیلوفر با صدایی ک تعجب توش موج میزد گفت: _شما … وسط حرفش پرید و گفت: _من چی هان؟! بلاخره به خودش اومد و گفت: _چجوری جرئت میکنید با …

توضیحات بیشتر »