خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان / جلد سوم رمان دختر خونبس

جلد سوم رمان دختر خونبس

جلد سوم رمان دختر خونبس

جلد سوم رمان دختر خونبس4.5 (90%) 2 vote[s] جلد سوم رمان دختر خونبس نویسنده:فاطمه برای خوندن جلد اول وارد شوید برای خوندن جلد دوم وارد شوید   پارت1 پارت2 پارت3 پارت4 پارت5 پارت6 پارت7 پارت8 پارت9 پارت10 پارت11 پارت آخر قسمتی از رمان: کیارش رسید بھم در رو کامل باز …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت آخر

Rate this post جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید [20:43 81.01.26] ,❤رمان دختر خون بس❤ پارت١٨٩ چند روزی  از اون موقعھ گذشتھ بود منم فصل امتحانام بود وسخت درگیر بودم یک بار ھم انقدر غرق درسام بودم کھ   یادم رفت برای شام چیزی …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت11

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت113.2 (64%) 10 vote[s] جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید کیارش پایھ ھمھ وسیلھ ھا بود خیلی کیف داد  من بھ ھرسمتی کھ میرفتم کیارش ھم باھام می اومد نھ نمی آورد دیگھ ھر دومون خستھ شده بودیم …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت10

Rate this post جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید چند روزی کھ کیارش رفتھ طفلک داداش ھام منو ھمھ جا میبردن می گردوندن اما بھ من خوش نمی گذشت  حتی فکرش   ھم نمی کردم انقدر بھ کیارش وابستھ شده باشم ھمھ ھمش مسخرم …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت9

Rate this post جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید سرم رو بلند کردم بھ کیارش نکاه کردم کھ چشمای اونم رو در بود و یھ پوزخند ھم رو لباس نمایان بود من:کی بود؟؟ مامان: کی بودش رو نمی دونم اما دو سھ تا …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت8

Rate this post جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید از بغلش اومدم بیرون و گفتم: مگھ قراره تنھا برم تو نمیایی کیارش: نھ عزیزم نمی شھ من بیام یھ عالمھ قرارداد بستم کھ نصفشون را باید تا قبل سیزدھم تحویل بدم من: کیارش …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت7

Rate this post جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید با ذوق اون جعبھ رو ھم باز کردم و توش نگاه کردم جعبھ یھ گوشی بود بازش کردم کھ یھ گوشی بزرگ و ناز سفید توش بود خیلی ناز بود !!من: وای کیارش من: …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت6

Rate this post جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید  انگار می خواست منو بھ جنون برشونھ واقعا تحملم رو از دست داده بودم  زیرش ھمش ول می خوردم لبام رو بھ ھم فشار میدادم کھ صدام در نیاد اصلا دلم نمی خواست صدای …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت5

Rate this post جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید [23:47 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤ پارت٩٩ کیارش: باشھ باشھ قیافت رو اونجوری نکن صبر کن برم یھ چی بیارم کرمم گرفتھ بود اذیتش کنم و خودم ویکم لوس کنم برای ھمین دستام رو …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت4

Rate this post جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید دیگھ گریھ اجازه نداد چیز دیگھ ای بگم نشستم رو زمین و ھق زدم  کیارش رو بھ روم نشست ھرکاری میکرد نمی تونست جلوم رو بگیره انقدر حالم خراب شده بود کھ خود زنی …

توضیحات بیشتر »