خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آخرین مطالب

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۴

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید با ترس و چشمای گشاد شده نگام کرد و گفت: _چ…چیکار میکنی ؟! چاقو رو بیشتر فشار دادم و عصبی از پشت دندونای چفت شده ام غریدم : _میخوام خونت رو بریزم مرتیکه !! دستش رو خواست روی دستم بزاره که عصبی تکونی …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۳

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید بعد از کلاس و بیرون رفتن استاد با عجله وسایلم رو داخل کوله پشتیم انداختم که رزا با تعجب نگاهم کرد و سوالی پرسید : _جایی میخوای بری ؟؟ زیپ کوله رو به سختی بستم و خطاب بهش گفتم: _آره کار دارم … …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۲

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید یعنی چی این حرفش ؟؟ وارفته نگاش کردم و با ترس لب زدم: _پس من چطوری فردا کنفرانس بدم وقتی کتابی ندارم که بخونم ؟؟ با تعجب نگام کرد و سوالی پرسید : _روز اول دانشگاه ازت خواسته جلسه بعد کنفرانس بدی؟! اهووومی …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۱

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید   “زمان حال “ ” نازلــــی “ جلوی چشمای خمار از شهوت استاد آراد نجم ، مجبور بودم لبخند بزنم تا به چیزی شک نکنه اونم لبخندی از جنس درد! دردی که فقط خودم تلخیش رو حس میکردم لبخندم رو بوسید با شهو..ت …

توضیحات بیشتر »

رمان شبی که لیلی مرد ( هوسران)

رمان شبی که لیلی مرد ( هوسران) نویسنده:سین.صاد قسمتی از محتوای داخلی رمان: #پارت_۱ داخل اتاق نشسته بودم خسته و غمگین ،مشکلات رمقی برایم نگذاشتند و چه غمگین است سرنوشت من …. در اتاقم باز شد پدرم با بی تفاوتی و جدیت هرچه تمام زمزمه کرد _امشب قراره واست خواستگار بیاد خوشم نمیاد مثل سری قبل ابروریزی کنی روی تختم …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۲۵

رمان تدریس عاشقانه بابت تاخبرات بوجود امده در روند پارت گذاری ازدوستان عذر خواهی میکنیم پارت گذاری ها از این به بعد مرتب خواهد بود زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید پری …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۴۹

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید وقتی تنها شدیم به خاله هما خیره شدم و متعجب پرسیدم : _ قضیه چیه چرا انقدر عجیب غرید رفتار کردید ؟ شروع کرد به تعریف کردن وقتی حرفاش تموم شد چشمهام گرد شد با بهت پرسیدم : _ چجوری تونستی خودت رو کنترل …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۴۸

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید آرتان عصبی به سمت من اومد بازوم رو داخل دستش گرفت و با خشم کنار گوشم غرید : _ درست حرف بزن تینا من اصلا اعصاب درست حسابی ندارم بخوام باهات بحث کنم خیلی برات بد میشه _ مثلا میخوای چیکار کنی کتکم بزنی …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۲۴

رمان تدریس عاشقانه بابت تاخبرات بوجود امده در روند پارت گذاری ازدوستان عذر خواهی میکنیم پارت گذاری ها از این به بعد مرتب خواهد بود زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید تکون …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۲۳

رمان تدریس عاشقانه بابت تاخبرات بوجود امده در روند پارت گذاری ازدوستان عذر خواهی میکنیم پارت گذاری ها از این به بعد مرتب خواهد بود زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید کلافه …

توضیحات بیشتر »