خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آخرین مطالب

رمان تدریس عاشقانه پارت ۲۸

رمان تدریس عاشقانه جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید دستای ارمان رو کشیدم و گفتم -ارمان بیا بریم دیگه دیرمون شده این امروز قاط زده چرت وپرت میگه الکی بینمونو بهم بزنه دختره ی خودخواه !! -عه عه عه دروغ میگه ارمان به خدا اینطوری نیست ! -الکی قسم نخور ،چون ارمان تو رو ول …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۶۰

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _ چون تو نمیتونی حال کسی رو بگیری من کاری کردم حالش گرفته بشه هیچکس حق نداره دست روی تو بلند کنه من به خاله فرشته قول دادم مراقبت باشم ! با چشمهای ریز شده بهش خیره شدم و گفتم : _ ببینم مامان …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت۹

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید ” آیناز “ توی این چند روزی که گذشته بود خبری از ماکان نبود و انگار بیخیال من شده باشه دیگه سعی نکرد من رو ببینه یا تلاشی برای صحبت کردن با من بکنه هه‌‌‌‌‌….پس معلومه اون شب هم …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۲۹

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید یه چیز عجیب و غریب شبیه چشم بند و شلاق دستش بود و با چشمای سرد و بی روج به سمتم میومد ، دقیق نمیدونستم میخواد چیکار کنه ولی حس خوبی به این مرد و رفتاراش نداشتم پس باید تا دیر نشده به خودم …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۲۸

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید با بالاتنه برهنه در حالیکه تنها یک شلوارک کوتاه تنش بود به طرفم اومد و در کمال راحتی رو به روم ایستاد و با دیدن من که گیج رو به روش ایستاده بودم پوزخندی گوشه لبش نشست با اشاره ای به داخل اتاق گفت …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت۸

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید بعد از چند دقیقه صدای قدمای تندش که به سرعت داشت ازم فاصله میگرفت توی پذیرایی طنین انداز شد ، چه عجب یه بار بدون بحث به حرفم گوش داد شاید اونم فهمیده حالم خوب نیست و نباید به …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۷

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید با بهُت اسمش رو زیر لب زمزمه کردم: _ماکان !! با شنیدن صدام به طرفم چرخید و کم کم لبخندی روی لبهاش جاخوش کرد بلند که شد نفهمیدم چطور به طرفش قدم تند کردم و یکدفعه ای و بدون …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۲۷

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید _به شرطی که کسی رو بزاری که وقتی خونه نیستم یا کاری برام پیش اومد اون کنار پریا باشه میدونی که چی میگم ؟! آریا سری تکون داد و جدی گفت : _میدونم ….ولی پریا پرستار داره اونم همیشه کنارشه ! با این حرفش …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۵۹

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید با شنیدن حرفای آرتان حالم بهتر شده بود ، فهمیده بودم من و دوست داره اما مجبور شده نیلوفر عوضی رو بیاره دوباره داخل عمارت میدونستم بخاطرش حتما چیز مهمی هست وگرنه آرتان و سیاوش خان همچین ریسکی نمیکردند _ چیه هی میخندی ؟ …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۶

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید ” آیناز “ با حرص از اتاق بیرون زدم و زیر نگاه سنگین منشی به طرف دستشویی های ته سالن قدم تند کردم حس میکردم که چطور رگ های پیشونیم از خشم زیاد نبض میزنن !! وارد دستشویی شدم …

توضیحات بیشتر »